--:--

Hjälp

Om oss

Ansvarsfullt spelande

Skapa konto

Regler och Villkor

Innehållsförteckning
Skriv ut
1 Definitioner och tolkningar 2 Licens3 Kontoregler 4 Betalningsbestämmelser5 Säkerhetsbestämmelser6 Friskrivningsklausul7 Bonusregler 8 Regler för chattfunktion9 Kasino, Spel och Live-kasino10 Poker11 Bingo och sidospel 12 Krav och tvister 13 Ändringar
1 Definitioner och tolkningar

1.1Bingo.com” refererar till Spooniker Ltd, ett företag registrerat den 19 juli 2018 i Malta, med företagsregistreringsnummer C 87460, och med sitt registrerade kontor och företagsadress på Level 6, The Centre, Tigne Point - Sliema, TPO 0001 – Malta; Tel. +356 2133 3532; e-post info@spoonikerltd.se.

1.2 "Finansiellt institut” innebär en bank och/eller liknande institution som regleras av en nationell myndighet för finansiella tjänster.

1.3Force Majeure” refererar till en händelse eller ett tillstånd som gör det omöjligt för den drabbade parten att utföra sina kontraktsmässiga skyldigheter inom rimlig tid på grund av myndighetsrestriktioner (såsom annullering av nödvändiga licenser), krig, utbrott av stridigheter, upplopp, oro i civilsamhället, uppror, terrorhandlingar, brand, explosioner, översvämningar, stöld, avsiktlig skada, strejker, lockouts, och/eller någon annan orsak som är bortom den parts kontroll vars utförande påverkas.

1.4Immateriella tillgångar innebär alla varumärken, tjänstemärken och varumärkesnamn liksom bilder, grafik, text, koncept eller metoder på Webbplatsen, Klientapplikationen och materialet i dessa.

1.5Inaktivt Spelkonto” innebär ett Spelkonto vilket en Kontoinnehavare inte varit inloggad på under en period som överstiger 12 på varandra följande månader.

1.6Klientapplikation” innebär webbläsarapplikationen som används av en Kontoinnehavare för att använda Tjänsterna.

1.7Kontoinnehavare” refererar till en individen som har ett kontraktsbundet förhållande med Bingo.com genom att skapa ett Spelkonto och accepterar dessa Regler och villkor.

1.8Kontrakt” innebär kontraktsförhållandet mellan en Kontoinnehavare och Bingo.com som styrs av dessa Regler och villkor.

1.9 "Kort” innebär alla typer av kort med en funktion för “betalning”, “avgift”, “debitering”, “kredit”, “virtuellt” och/eller liknande.

1.10 "Leverantör av betalningslösning” innebär en förmedlare som agerar som betalningsagent för olika betalningsmetoder.

1.11Mjukvara” innebär all mjukvara som används av Bingo.com för att erbjuda och/eller bedriva Tjänsterna och/eller bedriva Klientapplikationen.

1.12 "Myndigheter” refererar till statliga myndigheter i Sverige.

1.13 "Plats för kontrakt” refererar till Sverige.

1.14Regler och villkor” refererar till dessa regler och villkor som utgör det kompletta och exklusiva avtalet mellan Kontoinnehavaren och Bingo.com, och som utgör det kontraktsmässiga förhållandet dem emellan. Regler och villkor ersätter alla tidigare avtal och representationer mellan Kontoinnehavaren och Bingo.com.  Genom att öppna ett Spelkonto, logga in, använda Tjänsterna och/eller delta i Tjänsterna, godkänner Kontoinnehavaren härmed att:

 • a. bli en part i Regler och villkor;
 • b. han/hon läst, förstått och förbinder sig att följa dessa Regler och villkor.

1.15 "Spelskatt” refererar till den skatt på kommersiellt onlinespel som tillämpas i Sverige.

1.16Spelkonto” innebär ett konto som öppnats och innehas av en Kontoinnehavare med syfte att spela på kommersiellt onlinespel på Webbplatsen.

1.17Tillsynsmyndigheten” refererar till Spelinspektionen i Sverige. För mer information, vänligen gå till www.spelinspektionen.se.

1.18 "Tillämplig lagstiftning” refererar till svensk lagstiftning.

1.19Tjänster” refererar till spelprodukter som tillhandahålles av Bingo.com till en Kontoinnehavare på Webbplatsen.

1.20Vinst” innebär en summa, en bonus eller en belöning som kan vinnas eller delas ut till en Kontoinnehavare.

1.21 "Webbplatsen" är den webbplats med URL www.bingo.se och genom vilken Tjänsterna tillhandahålles till en Kontoinnehavare.

Bingo.com kan närsomhelst uppdatera och ändra dessa Regler och villkor. Betydande uppdateringar eller ändringar av Regler och villkor ska meddelas i förväg av bingo.com till Kontoinnehavaren innan dessa träder ikraft.

Alla referenser i Regler och villkor i singularis ska inkludera pluralis och vice versa. Alla referenser till “den” ska innefatta “en/ett” och vice versa.

2 Licens

Bingo.com har beviljats av Tillsynsmyndigheten licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel - diarienummer:  23Si1373.

 

 

3 Kontoregler

3.1 Skapa ett Spelkonto

3.1.1 En individ kan inte delta i ett spel om pengar om individen inte är en Kontoinnehavare.

3.1.2 Endast fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får registreras för kommersiellt onlinespel. 

För att registreras som Kontoinnehavare, måste en individ registrera och tillhandahålla följande uppgifter:

 • a. förnamn och efternamn;
 • b. födelsedatum (visar att individen är över arton (18) år gammal);
 • c. personnummer;
 • d. adress; och
 • e. e-postadress.

3.1.3 Bingo.com reserverar sig rätten att begära ytterligare information för att kunna verifiera en individs identitet.

3.1.4 Det är strikt förbjudet för en minderårig att inneha ett Spelkonto. Bingo.com förbehåller sig därför rätten att begära bevis på ålder och utföra kontroller för att verifiera informationen som lämnas av en individ. Ett Spelkonto kommer att vara suspenderat tills tillfredsställande åldersbevis tillhandahållits.

3.1.5 En individ som ansöker om att bli Kontoinnehavare garanterar härmed att han/hon:

 • a. är en verklig person (juridisk person godkänns inte som Kontoinnehavare) som har en permanent adress eller vanligtvis uppehåller sig i Sverige;
 • b. inte är anställd hos eller leverantör åt Bingo.com eller annat företag som tillhör Kindred Group plc;
 • c. inte har begränsad rättskapacitet;
 • d. inte agerar för någon annans räkning;
 • e. inte är spelmissbrukare och/eller finns med i något register eller någon databas med avstängda spelare;
 • f. inte sätter in pengar som kommer från kriminell och/eller otillåten verksamhet;
 • g. inte sätter in pengar med ett Kort som inte tillhör Kontoinnehavaren och/eller använder ett Kort i en jurisdiktion där kommersiellt onlinespel är förbjudet;
 • h. inte utför kriminell verksamhet där ett Spelkonto är direkt eller indirekt involverat;
 • i. inte har ett aktivt konto hos en annan juridisk person som direkt eller indirekt kontrolleras av Kindred Group plc;
 • j. inte använder Tjänsterna om det är olagligt i hans/hennes uppehållsland eller det på annat sätt är begränsat för honom/henne att öppna ett spelkonto, köpa eller använda Tjänsterna från Bingo.com och/eller på annat sätt delta i spelen som tillhandahålls. Det är individens ansvar att se till att hans/hennes användning av Webbplatsen och Tjänsterna är legal;
 • k. upprätthåller sina personuppgifter aktuella på Spelkontot.

3.1.6 En individ som ansöker om ett Spelkonto samtycker och accepterar:

 • a. regler och villkor såsom de nu är publicerade på Webbplatsen och som kan uppdateras från tid till annan; och
 • b. att Plats för kontrakt är Sverige.

3.1.7 En individ som ansöker om registrering garanterar att all information som lämnas till Bingo.com är aktuell och komplett på alla sätt.  När så inte är fallet reserverar sig Bingo.com rätten att neka öppnandet av ett Spelkonto eller att stänga Spelkontot.

3.1.8 Spel på ett Spelkonto kan inte äga rum förrän Bingo.com verifierat att individen inte är avstängd från spel.

3.2 Skapa ett Tillfälligt spelkonto

3.2.1 Bingo.com ska har rätten att öppna ett tillfälligt spelkonto (“Tillfälligt spelkonto) innan en Kontoinnehavares information som tillhandahållits Bingo.com verifierats.  Ett Tillfälligt spelkonto öppnas inte för en individ som självavstängt sig hos Bingo.com och/eller finns i det nationella självavstängningsregistret.

3.2.2 Bingo.com kommer omedelbart stänga ett Tillfälligt spelkonto om det visar sig att en Kontoinnehavare lämnat felaktig information vid registreringen.  Detsamma tillämpas, vid begäran från Bingo.com och vid en given deadline, om Kontoinnehavaren misslyckas med att lämna dokumentation som bekräftar informationen som lämnades vid registreringen.

3.2.3 Bingo.com gör inga betalningar till en Kontoinnehavare från ett Tillfälligt spelkonto.

3.3 Hantering av Spelkonton

3.3.1 Bingo.com reserverar sig rätten att:

 • a. neka att öppna ett Spelkonto och/eller stänga eller suspendera ett existerande Spelkonto;
 • b. neka att acceptera insättningar utan någon förklaring;
 • c. begära dokument för att intyga: (i) Kontoinnehavarens identitet, (ii) hans/hennes behörighet att använda ett specifikt Kort och/eller (iii) andra fakta och annan information som tillhandahålls av Kontoinnehavaren. Sådan begäran kan göras när som helst;
 • d. överföra, utan att meddela detta i förväg, data avseende en Kontoinnehavare till någon juridisk person, som i slutänden hanteras och kontrolleras av Kindred Group plc eller som kontrakteras av en sådan juridisk person, förutsatt att Bingo.com garanterar att nämnd data alltid överförs och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, dataskyddslagar och/eller liknande;
 • e. inneha och förvalta medel som tillhör Kontoinnehavaren i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer för kontanthantering avseende sådana medel. Detta kan inkludera ett Finansiellt institut och/eller en Leverantör av Betalningslösning som anförtros att inneha medel i Kontoinnehavares namn och/eller till gagn för Kontoinnehavare;
 • f. förverka och/eller konfiskera medel tillgängliga på ett Spelkonto och/eller vägra att hantera ett uttag i händelse av att en Kontoinnehavare har (i) brutit mot Regler och villkor, och/eller (ii) låtit sitt Spelkonto användas på ett bedrägligt sätt eller för illegala och/eller olagliga eller olämpliga syften;
 • g. upphäva och/eller annullera deltagandet av en Kontoinnehavare från spel, kampanjaktiviteter, tävlingar eller andra tjänster om Bingo.com har legitima misstankar om att Spelkontot är, har varit, eller kan användas för illegala, bedrägliga eller oärliga syften;
 • h. upphäva och/eller annullera deltagande i Tjänsterna och/eller konfiskera medel tillgängliga på Spelkontot om Kontoinnehavaren upptäcks fuska, eller om Bingo.com misstänker att Kontoinnehavaren har använt sig av eller tagit i bruk ett system (inklusive maskiner, robotar, datorer, mjukvara eller något annat automatiskt system) för att lura Klientapplikationen och/eller Mjukvaran;
 • i. neka och / eller annullera uttag av outnyttjade eller annars oförstörda insättningar tills verifiering av medlen utförts på ett tillfredsställande sätt.

3.3.2 Om ett Spelkonto stängs i enlighet med ovanstående klausuler ("Suspenderat konto"), och avstängningen överskrider 12 månader, reserverar sig Bingo.com rätten att debitera en månatlig administrativ avgift tills saldot på Spelkontot uppgår till noll.  Bingo.com reserverar sig rätten att stänga ett Suspenderat konto när kontot uppgår till noll. Om det inte finns några medel på det Suspenderade kontot, kan kontot stängas omedelbart.

3.3.3 Bingo.com ska alltid:

 • a. verifiera identiteten på en Kontoinnehavare varje gång denne loggar in på sitt Spelkonto;
 • b. hantera medel tillhörande Kontoinnehavarna på ett säkert och lämpligt sätt;
 • c. ge Kontoinnehavaren tillgång till information om Spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner i minst tolv (12) månader;
 • d. hantera Kontoinnehavarens data i enlighet med tillämpliga lagar, dataskyddslagar och/eller liknande;
 • e. ej tillåta Kontoinnehavare att överföra pengar, tokens eller liknande mellan Spelkonton.

3.3.4 Bingo.com ska hålla Kontoinnehavarens medel separerade från Bingo.coms egna medel på ett bankkonto hos ett Finansiellt institut i enlighet med Spellagen (2018:1138).

3.3.5 Kontoinnehavarens medel på det ovannämnda bankkontot är säkrade i händelse av insolvens.

3.3.6 Ränta tillkommer inte på ett Spelkonto. Kontoinnehavaren ska inte betrakta Bingo.com som ett Finansiellt institut.

3.3.7 En Kontoinnehavare kan endast inneha ett Spelkonto i taget på Webbplatsen.  Om en Kontoinnehavare bryter mot detta villkor, reserverar sig Bingo.com rätten att blockera och/eller radera ytterligare Spelkonton som innehas av Kontoinnehavaren, och förverka medel på ytterligare Spelkonton tillhörande Kontoinnehavaren. Bonusar på ytterligare Spelkonto(n) annulleras.

3.3.8 Ett Spelkonto är ej överförbart. Det är inte tillåtet för en Kontoinnehavare att sälja, överföra eller skaffa Spelkonton från eller till andra Kontoinnehavare.  Kontoinnehavare har inte tillåtelse att överföra medel mellan Spelkonton varken direkt eller på annat sätt.

3.3.9 En Kontoinnehavare får inte låta någon annan person, inklusive en minderårig, använda hans/hennes Spelkonto.

3.4 Ansvarsfullt spelande

3.4.1 En Kontoinnehavare måste vid öppnandet av ett Spelkonto aktivt ange en obligatorisk insättningsgräns specificerad per dag, vecka och månad. 

3.4.2 En Kontoinnehavare ska även ha möjlighet att:

 • a. ange en gräns för den inloggade längden specificerad per dag, vecka och månad; eller 
 • b.stänga av sig från spel tills vidare eller under en bestämd tidsperiod.

3.4.3 För insättnings- eller inloggningsgränser börjar en kalenderdag kl. 00.00 och slutar kl. 23.59.  En kalendervecka börjar kl. 00.00 varje måndag och slutar kl. 23.59 på efterföljande söndag. En månad börjar kl. 00.00 på den första dagen varje månad och slutar kl. 23.59 på den sista dagen i månaden.

3.4.4 En Kontoinnehavare som angett en insättnings- eller inloggningsgräns kan ändra gränsen på sidan 'Ansvarsfullt spelande' på Webbplatsen.  Gränserna ska tillämpas på alla Spelkonton som Kontoinnehavaren har hos Bingo.com och alla andra varumärken som ägs av Spooniker Ltd. 

3.4.5 Om en Kontoinnehavaren önskar ändra insättnings- eller inloggningsgränsen, kommer ändringen gälla omedelbart om det är en minskning eller tidigast 72 timmar om den relaterar till en höjning.

3.4.6 Bingo.com förbehåller sig rätten att sätta ytterligare gränser för spelkonton, begränsa tillgången till produkter eller stänga spelkontot.

3.4.7 Bingo.com ska på Webbplatsen tillhandahålla ett verktyg som gör det möjligt för Kontoinnehavare att utvärdera sitt spelbeteendet, och en möjlighet att omedelbart stänga av sig från spel i 24 timmar.

3.4.8 Bingo.com ska även tillhandahålla Kontoinnehavare möjligheten att avstänga sig från spel under en viss tidsperiod eller tills vidare.  En avstängning tills vidare får inte hävas fören efter 12 månader. 

3.4.9 Kontoinnehavare informeras om att spel kan vara beroendeframkallande. Om en Kontoinnehavare begär hjälp för att övervinna sådant beroende, ska denne följa denna länk till sidan 'Ansvarsfullt spelande' på Webbplatsen.

3.5 Inaktiva Spelkonton

3.5.1 Ett “Inaktivt Spelkonto” är ett Spelkonto som inte har registrerat någon inloggning/eller utloggning under en period som överstiger 12 på varandra följande månader.

3.5.2 Bingo.com reserverar sig rätten att stänga ett Inaktivt Spelkonto när kontosaldot uppgår till noll.

3.5.3 Bingo.com reserverar sig rätten att debitera en administrativ avgift för Inaktiva Spelkonton. Bingo.com ska informera Kontoinnehavaren i förväg vid debitering av en sådan avgift.  Kontoinnehavare kan återaktivera ett Inaktivt Spelkonto genom att logga in och återaktivera kontot inom 30 dagar från att meddelandet emottagits.  Skulle en Kontoinnehavare återaktivera ett Inaktivt Spelkonto inom tre månader efter första meddelandet, ska de återbetalas eventuella inaktivitetsavgifter från Bingo.com.

3.6 Chargeback

3.6.1 Om Bingo.com ådrar sig chargebacks, återbetalningar eller andra kostnader gällande ett Spelkonto, reserverar sig Bingo.com rätten att debitera Kontoinnehavaren för de relevanta beloppen.

3.6.2 Bingo.com kan, närsomhelst, avsätta positivt saldo på ett Spelkonto mot belopp som Kontoinnehavaren är skyldig Bingo.com eller annat företag inom Kindred-gruppen.

3.7 Stänga ett Spelkonto

3.7.1 En Kontoinnehavare kan stänga sitt Spelkonto genom att kontakta Bingo.coms Kundsupport. När ett Spelkonto stängs, ska Bingo.com snarast betala kontosaldot till Kontoinnehavaren. Bingo.com ska emellertid enbart betala tillbaka det som återstår av insättningarna gjorda av Kontoinnehavaren, om Spelkontot stängts på grund av:

 • a. att Kontoinnehavaren i samband med öppnandet av ett Tillfälligt spelkonto, uppgett felaktig information om sig själv, eller
 • b. att Kontoinnehavaren stängts av från Tjänsterna på grund av misskötsel.

3.7.2 Om Bingo.com stänger ett Spelkonto kommer Kontoinnehavaren informeras skriftligen om anledningarna till beslutet.

3.7.3 Bingo.com ska inte debitera någon avgift för att stänga ett Spelkonto.

3.7.4 Kontoinnehavare som önskar återfå medel som finns på ett stängt Spelkonto bör kontakta Bingo.coms Kundsupport.

3.7.5 När ett Spelkonto stängs på grund av spel beroende eller bedrägeri, har Kontoinnehavaren ej tillåtelse att öppna ett nytt Spelkonto.  I händelse att en Kontoinnehavare öppnar eller ett eller fler Spelkonto(n) ska Bingo.com inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta konsekvensskador.  Bingo.com reserverar sig rätten att stänga ett Spelkonto som öppnats i strid med detta villkor.

4 Betalningsbestämmelser

4.1 Insättningar till och uttag från ett Spelkonto ska alltid göras via ett Finansiellt institut eller en Leverantör av betalningslösning. Procedurer, villkor, tillgänglighet och varaktighet för insättningar/uttag kan variera beroende på tid samt land och det Finansiella institutet ifråga. 

4.2 En Kontoinnehavare kan endast sätta in en fjärdedel (1/4) av prisbasbeloppet i ett Tillfälligt spelkonto.

4.3 Bingo.com godkänner inga betalningar till en Kontoinnehavare från ett Tillfälligt spelkonto förrän Kontoinnehavarens identitet verifierats. 

4.4 Bingo.com kan utse en Leverantör av betalningslösning som agerar, tar emot insättningar, innehar och förvaltar medel och/eller expedierar uttag, för Bingo.coms räkning.

4.5 Bingo.com accepterar inte kontanter.

4.6 Bingo.com krediterar ett Spelkonto med alla medel mottagna av Bingo.com från en Kontoinnehavare eller som Bingo.com är skyldig Kontoinnehavaren.

4.7 En Kontoinnehavare har endast tillåtelse att:

 • a. göra inbetalningar till sitt Spelkonto med sitt personliga kort eller via sitt personliga bankkonto hos en av de Finansiella instituten;
 • b. begära uttag av pengar på sitt Spelkonto till sitt personliga bankkonto hos ett av de Finansiella instituten.

4.8 En Kontoinnehavare bär ansvaret för att tillhandahålla Bingo.com med korrekt information om hans personliga konto i syfte att göra uttag från hans Spelkonto.

4.9 En Kontoinnehavare får inte tillåta tredje parter att göra insättningar på eller uttag från hans Spelkonto.

4.10 Kontoinnehavaren bär ensamt ansvaret för att se till att han följer bestämmelserna ovan.

4.11 Bingo.com får inte acceptera en insats från en Kontoinnehavare såvida inte ett Spelkonto har upprättats i Kontoinnehavarens namn och det finns tillräckliga medel på Spelkontot för att täcka insatsens summa eller att nödvändiga medel för att täcka insatsen tillhandahålls på ett godkänt sätt.

4.12 Bingo.com ska inte hantera kreditbalansen för ett Spelkonto utom:

 • a. för att debitera en insats från Spelkontot som gjorts av Kontoinnehavaren eller en summa som Kontoinnehavaren indikerar att han/hon vill spela med under ett spel, han/hon spelar eller just ska spela;
 • b. för att betala skäliga bankavgifter för insättningar som mottagits och medel som tagits ut.

4.13 Ett Spelkontos balans kan bli negativ i händelse av chargeback.

4.14 Uttag från ett Spelkonto görs via betalningar ställda till Kontoinnehavaren eller överförs till ett bankkonto i Kontoinnehavarens namn, enligt anvisningar från Kontoinnehavaren.  När så är möjligt kommer Bingo.com att begränsa uttag till att endast göras till samma konto som används av Kontoinnehavaren för att göra insättningar.

4.15 Om en Kontoinnehavare önskar ta ut medel han/hon har satt in på sitt Spelkonto innan pengarna har spelats i något spel, förbehåller sig Bingo.com rätten att neka att överföra dem medel till Kontoinnehavaren innan alla medel först har spelats.

4.16 Beroende på betalningsmetod som väljs av Kontoinnehavaren, kan gränser för minsta och/eller högsta insättningar tillämpas.

4.17 Bingo.com förbehåller sig rätten att debitera Kontoinnehavaren för administrativa kostnader till följd av uttag som görs av Kontoinnehavaren som anges på Webbplatsen.

4.18 Bingo.com, Tillsynsmyndigheten eller andra Myndigheter kan övervaka eller begära att granska alla transaktioner på Spelkontot för att förhindra pengatvätt. Alla misstänkta transaktioner som upptäcks av Bingo.com kommer att rapporteras till Tillsynsmyndigheten eller andra Myndigheter.

4.19 Det är uteslutande Kontoinnehavarens ansvar att betala och vidta all nödvändig omsorg avseende skatt på en vinst, om och när så är tillämpligt.

5 Säkerhetsbestämmelser

5.1 Bingo.com håller alla personuppgifter som tillhör Kontoinnehavaren konfidentiella.  Om det krävs enligt lagen, Tillsynsmyndigheten eller andra Myndigheter och/eller i händelse av att Kontoinnehavaren bryter mot Regler och villkor, uppgifter lämnas ut till tredje part i utredningssyfte.

5.2 Kontoinnehavaren får ett personligt kontonummer. Kontoinnehavaren kan välja ett lösenord och ett användarnamn. Det är Kontoinnehavarens eget ansvar att inte dela denna information.  Om Kontoinnehavaren har skäl att tro att andra har fått reda på denna information, ska Kontoinnehavaren omedelbart kontakta Bingo.coms Kundsupport. Bingo.com behöver inte upprätthålla användarnamn eller lösenord. Om Kontoinnehavaren förlägger, glömmer, förlorar eller delar sitt användarnamn och/eller lösenord med en tredje part, eller på annat sätt inte kan komma in på Webbplatsen eller annan Tjänst av någon annan anledning än Bingo.coms fel, kan inte Bingo.com hållas ansvariga och kan inte stå till svars för några krav gällande det Spelkontot.

5.3 All telefonkommunikation mellan Kontoinnehavare och Bingo.com registreras av säkerhets- och utbildningsskäl.

5.4 All elektronisk kommunikation mellan Kontoinnehavaren och Bingo.com upprätthålls som handlingar för att följa redovisningsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser.

5.5 Kortinsättningar kan, från tid till annan, delvis och/eller helt nekas i enlighet med vissa säkerhetssystem som hanteras i samarbete med en Leverantör av betalningssystem och/eller ett Finansiellt institut. Sådana säkerhetsåtgärder kan neka Kort som är legitima, men som ändå inte går att hantera vid en viss tid. Bingo.coms personal kontrollerar inte nämnda system, och har ej heller någon vetskap om anledningarna till att sådana insättningar avvisas.

5.6 Bingo.com kan begära dokument för att intyga Kortinnehavarens identitet och/eller behörighet att använda ett specifikt Kort och/eller andra fakta och information som tillhandahålls av Kortinnehavaren innan insättningar och/eller uttag expedieras. Detta kan orsaka förseningar. Från tid till annan, mottas återbetalningar och dessa kommer att behandlas i enlighet med Bingo.coms procedurer.

5.7 Det är olagligt att utnyttja och/eller missbruka fel på Webbplatsen, och/eller i Klientapplikationen, och/eller i någon Mjukvara och/eller Tjänster som tillhandahålles på Webbplatsen. Skulle Kontoinnehavaren upptäcka eller bli medveten om ett sådant fel, skall denne:

 • a. avstå från att dra någon som helst fördel därav;
 • b. vara konfidentiell kring ett sådant fel;
 • c. vid upptäckten eller vid medvetandegörandet av sådant fel, informera Bingo.com genom att skicka e-post till support-se@bingo.com.

5.8 Utan förfång för andra gottgörelser enligt lag eller vedertagen rättsprincip, ska Bingo.com om Kontoinnehavaren inte följer denna bestämmelse:

 • a. ha rätt till full kompensation för alla kostnader som kan vara förknippade med felet eller ofullständigheten och skada till följd av överträdelse av denna bestämmelse av Kontoinnehavaren;
 • b. reserverar sig rätten att, märkbart men inte begränsat till, att blockera Kontoinnehavarens Spelkonto och/eller frysa eller hålla inne alla eller delar av medlen på Spelkonto utan meddelande för att täcka delar eller alla de skador som drabbat eller skulle kunna drabbas Bingo.com.

5.9 En Kontoinnehavares identitet kan bekräftas av alla eller en kombination av uppgifter, såsom men inte begränsat till namn, postadress och e-postadress och kredit-/betalkortsnummer.

6 Friskrivningsklausul

6.1 Kontoinnehavaren ska följa gällande lagstiftning i den jurisdiktion där han/hon har sin hemvist och/eller är bosatt.  Bingo.com tillhandahåller inte rådgivning till Kontoinnehavaren rörande skatt och/eller juridiska frågor.

6.2 Bingo.coms samlade skyldighet gentemot en Kontoinnehavare under eller i samband med Regler och villkor ska inte överskrida: (i) värdet på insatsen/vadet som gjordes av Kontoinnehavaren via Spelkontot i förhållande till insatsen/vadet som gav upphov till ansvaret; (ii) Kontoinnehavarens nettovinster, oavsett om de är mindre, eller (iii) beloppet som registrerats på Spelkontot eller beloppet som överfördes in på eller ut från Spelkontot, vilket som är det mindre.

6.3 Bingo.com är inte partners med idrottslag, eventorganisatörer eller spelare som visas på Webbplatsen, och hävdar inga immateriella rättigheter gällande namn eller bilder gällande dessa.

6.4 Bingo.com gör inga utfästelser och ger inga garantier, vare sig uttalade eller outtalade, rörande Kontoinnehavarens lagliga rättigheter att delta i Tjänsterna, inte heller ska någon av Bingo.coms anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, filialer, reklam-, annons- eller andra byråer, mediaparter, agenter eller återförsäljare ha behörighet att göra sådana utfästelser eller ge sådana garantier. Kontoinnehavaren ska inte använda Tjänsterna, öppna, använda eller återanvända ett Spelkonto, gå in på Webbplatsen eller acceptera någon Vinst om Kontoinnehavaren inte till fullo förstår, samtycker till, önskar bli en part i och att följa, utan undantag, alla Regler och villkor häri och som kan ändras från tid till annan.

6.5 Bingo.com kommer inte att bära något ansvar för skada och/eller förlust som åsamkas en kontoinnehavare och/eller tredje part som ett direkt eller indirekt resultat av att kontoinnehavaren:

 • a. gör insättningar på sitt Spelkonto via en tredje parts kort eller konto;
 • b. begär uttag från sitt Spelkonto till en tredje parts konto;
 • c. tillhandahåller felaktig information om sitt personliga konto i syfte att göra uttag från sitt Spelkonto;
 • d. gör det möjligt för tredje part att använda hans Spelkonto för att göra insättningar på eller uttag från hans Spelkonto.

6.6 Kontoinnehavaren måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda data och/eller Mjukvara som lagras på datorn mot skador av något slag eller mot intrång.

6.7 Anslutningen till Webbplatsen och Kontoinnehavarens deltagande i någon Tjänst är helt och hållet Kontoinnehavarens ansvar.

6.8 Bingo.com tar inte och accepterar inte något ansvar av något slag för en Kontoinnehavares och/eller tredje parts skada och/eller förlust som direkt och/eller indirekt orsakats av ett/en:

 • a. misstag, feltryck, feltolkning, missförstånd, felläsning, felöversättning, stavfel, läsningsfel, transaktionsfel, tekniskt fel, tekniskt hinder, registreringsfel, uppenbar oriktighet, annullering av ett spel av någon orsak, Force Majeure och/eller någon annan liknande händelse;
 • b. brott mot Regler och villkor;
 • c. hemlig överenskommelse och/eller kriminella handlingar;
 • d. råd som tillhandahålls av Bingo.com;
 • e. fel på Bingo.coms centrala datorsystem eller någon del av det; förseningar, förluster, fel eller underlåtelser till följd av fel på några telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem; och/eller
 • f. finansiell risk och förlust, inklusive men inte begränsat till variationer i växelkurser;

6.9 Kontoinnehavaren förstår att Tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen endast är av underhållningsvärde. Kontoinnehavaren måste inte använda Tjänsterna och deltagande, om Kontoinnehavaren så väljer, sker på Kontoinnehavarens eget val, efter eget gottfinnande och på egen risk.  Kontoinnehavarens intresse för Tjänsterna och Webbplatsen är personligt och inte professionellt. Kontoinnehavaren förstår och godkänner att Webbplatsen endast används för personligt nöje.

6.10 SMS-meddelandetjänsten är enbart till för att gagna Kontoinnehavaren. Bingo.com tar inte och accepterar inte något som helst ansvar om det skulle vara något fel i innehållet i sms-meddelandena eller om Kontoinnehavaren inte skulle få sms-meddelande(n).

6.11 All information som visas på vår webbplats (inklusive men inte begränsat till resultat, evenemangstider, statistik, redaktionella texter etc.) lämnas endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag.  Varken Bingo.com eller någon av dess oberoende tjänsteleverantörer är ansvarigt för eventuell felaktig information, försummelser, felaktigheter eller förseningar, eller för eventuella åtgärder som vidtagits i förlitan på information som ingår däri.

6.12 Alla vinster som erhålls genom tävlingar, kampanjer och/eller pokerturneringar som organiseras av Bingo.com kommer att skickas inom en uppskattad och inte garanterad tidsperiod på sex veckor från och med tävlingens, kampanjens eller turneringens slut.

6.13 Om Kontoinnehavarens deltagande i Tjänsterna skulle avbrytas på grund av fel i telekommunikationssystem eller på Kontoinnehavarens datorsystem, som hindrar honom/henne att fortsätta använda Tjänsterna efter att de placerat en insats, ska Bingo.com vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dess godkända datorsystem gör det möjligt för Kontoinnehavaren att återuppta, när systemet återställts, Kontoinnehavarens deltagande i Tjänsterna som de var omedelbart före avbrottet. Om Bingo.coms system inte gör det möjligt för Kontoinnehavaren att göra detta, ska Bingo.com:

 • a. säkerställa att spelet avslutas;
 • b. återbetala insatssumman till Kontoinnehavaren till hans/hennes Spelkonto.

6.14 Om en Tjänst skulle avbrytas efter start på grund av fel på Bingo.coms datoroperativsystem, ska Bingo.com:

 • a. återbetala summan som satsats i Tjänsten, och om Kontoinnehavaren har en upplupen kredit vid tiden då Tjänsten slutade fungera, betala in kreditens monetära värde till Kontoinnehavarens Spelkonto eller, om nämnda konto inte längre existerar, genom att betala den till Kontoinnehavaren på ett godkänt sätt;
 • b. omedelbart informera Tillsynsmyndigheten om omständigheterna kring händelsen;
 • c. avstå från att utföra ytterligare en Tjänst om det är troligt att Tjänsten kommer att drabbas av samma fel.

6.15 Deltagande i Tjänsterna förutsätter kunskap om och accepterande av internets gränser, i synnerhet:

 • a. teknisk kapacitet, svarstid för konsultation, förfrågan om eller överföring av information, risk för avbrott och i allmänhet inneboende risker med alla anslutningar och överföringsfel;
 • b. fel när det gäller skydd av data;
 • c. kontaminationsrisker genom potentiellt virus som cirkulerar på nätet.

Därför ska, utan förfång för andra bestämmelser i detta Friskrivningsklausul-avsnitt, Bingo.com inte vara ansvarig för (inklusive men inte begränsat till):

 • a. överföring och/eller mottagning av någon data och/eller information på internet;
 • b. brister i nätverket som förhindrar att spelet kan fortsätta utan problem;
 • c. fel i mottagning av material eller kommunikationskedjan;
 • d. dataförlust;
 • e. skada som orsakas av ett virus, en datorbugg eller tekniskt fel;
 • f. skada som tillfogats Spelarens material, inklusive hårdvara och mjukvara;
 • g. alla fel som förhindrar eller begränsar deltagande i ett spel, eller ett fel som skadar Kontoinnehavarens system, inklusive hårdvara och mjukvara.

6.16 Spelmaterial (vare sig elektroniskt erhållet eller erhållet på andra sätt) är automatiskt ogiltigt om det är förfalskat, förvanskat, förändrat eller manipulerat på något sätt, eller om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, erhållet utanför godkända legitima kanaler, eller om det innehåller tryckfel, produktionsfel, typografiska, mekaniska, elektroniska eller andra fel.

6.17 Bingo.com är inte ansvarig för förlorad, sen, oläslig, ofullständig, skadad, förvanskad, felskickad post eller post med ‘avgift att betala’, post med förfrågningar, vinstkrav eller anmälningar.

6.18 Bingo.coms ansvar för något fel eller driftsavbrott i spelen begränsas till utbyte. Bingo.com ska inte ansvara för fel på spelutrustning eller försök av Kontoinnehavaren att använda Tjänsterna med metoder, sätt eller medel som inte har avsetts av Bingo.com.

6.19 Kontoinnehavaren ska hålla Bingo.com, dess anställda, chefer, direktörer, licensinnehavare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, reklam-, annonsbyråer och andra byråer, mediaparter, agenter och återförsäljare skadelösa och ska till fullo ersätta desamma från eventuella och alla kostnader, utgifter, skadeståndsskyldigheter och skador som kan uppstå till följd av Kontoinnehavares:

 • a. tillträde till, användning och återanvändning av Webbplatsen;
 • b. användning av något material på Webbplatsen;
 • c. tillträde till, användning eller återanvändning av servrarna som används för att tillhandahålla Tjänsterna;
 • d. tillträde till, användning eller återanvändning av Klientapplikationen;
 • e. deltagande i spelen, chattfunktioner och Tjänster; eller
 • f. accepterande av en Vinst.

6.20 Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till underlåtelse, ska Bingo.com, dess mjukvaru- och klientapplikation, mjukvaruleverantörer, dotterbolag eller filialer vara ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som resultat av användning av eller oförmåga att använda Bingo.coms eller dess leverantörers produkter, klientapplikation och/eller material. Kontoinnehavaren bekräftar och samtycker till att Bingo.com inte är ansvarig för något kränkande, stötande eller olagligt uppförande från någon Kontoinnehavare. Om Kontoinnehavaren är missnöjd med någon Tjänst eller med någon av de aktuella Regler och villkor, är Kontoinnehavarens enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda Tjänsterna.

6.21 Kontoinnehavaren förstår, bekräftar och accepterar att någon likhet med namn, omständigheter eller förhållanden som används, skildras, beskrivs eller antyds i spelen som används på Webbplatsen med verkligheten är helt tillfällig och oavsiktlig.

6.22 Kontoinnehavaren förstår att Bingo.com förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort någon av dess Tjänster när som helst.

6.23 Kontoinnehavaren ska granska Bingo.coms regler och villkor som läggs upp på Webbsidan regelbundet.

7 Bonusregler

7.1 Allmänt

7.1.1 En Kontoinnehavare är enbart berättigad en eventuell bonus vid ett tillfälle och endast om Kontoinnehavaren inte tidigare har accepterat en sådan sedan 1 Januari 2019 på någon av Spooniker Ltds webbplatser.

7.1.2 Reglerna och villkoren för en bonus- eller marknadsföringskampanj, ska definieras i regler och villkor tillämpliga för sådan bonus eller kampanj. Bonusar kan innehålla ett krav att de ska satsas ett visst antal gånger (“Vinstkrav”) innan de kan tas ut. Om en bonus har ett Vinstkrav, kommer vinster som genererats av bonusinsatsen att kunna tas ut först när Vinstkravet är uppfyllt.Bingo.com förbehåller sig rätten att erbjuda en specifik bonus till en viss kund eller kundgrupp.

7.2 Bonusmissbruk

7.2.1 "Bonusmissbruk" inbegriper, men begränsas inte till:

 • a. brott mot villkor och regler för en bonus, fria insatser eller något annat förmånserbjudande;
 • b. öppnande av flera Spelkonton för att få flera bonusar.

7.2.2 Där det finns skälig misstanke att Kontoinnehavaren har begått eller försökt begå missbruk av bonusen, antingen på egen hand eller som del av en grupp, förbehåller sig Bingo.com rätten att:

 • a. förverka bonusen som tilldelats Kontoinnehavaren som missbrukat bonusen och alla eventuella vinster från den bonusen; och/eller
 • b. återkalla, neka, eller dra tillbaka ett bonuserbjudande från Kontoinnehavaren som missbrukar bonusen; och/eller
 • c. blockera åtkomst till vissa produkter; och/eller
 • d. exkludera Kontoinnehavaren som missbrukar bonusen från alla framtida förmånserbjudanden; och/eller
 • e. avsluta Kontoinnehavarens Spelkonto med omedelbar verkan.

7.2.3 Där det finns skälig misstanke att en serie insatser har placerats av en Kontoinnehavare eller en grupp av Kontoinnehavare som, på grund av en bonus, gratisinsats eller annat reklamerbjudande, resulterar i garanterade kundintäkter oberoende av resultatet, förbehåller sig Bingo.com rätten att återta bonusen och helt efter eget gottfinnande återställa insatser till korrekta odds, annullera gratisinsatserna och/eller annullera eventuella insatser som betalats med bonusen eller bonusvinsterna.

8 Regler för chattfunktion

8.1 Vissa spel tillhandahålls Kontoinnehavaren med en gratis chattfunktion för att kommunicera med dealer eller med spelare i kollektiva chattkonversationer. Regler tillämpas för att tillse att det är en säker och vänskaplig miljö för alla deltagare och att ingen bedräglig aktivitet bedrivs.  Kontoinnehavaren får inte använda chatten för hemliga överenskommelser. Privat chatt mellan spelarna är förbjudet.

8.2 Under inga omständigheter ska Bingo.com vara ansvarig gentemot en Kontoinnehavare som använder chattfunktionen för någon skada som uppstår från andra Kontoinnehavares uppförande.

8.3 Kontoinnehavaren ska gottgöra och hålla Bingo.com skadeslös mot alla skador som kan uppstå från Kontoinnehavarens olagliga, illegala eller otillbörliga uppförande eller som uppstår från överträdelse från Kontoinnehavarens sida av dessa chattregler.

8.4 Chattfunktionen modereras och övervakas av mjukvaruleverantören och/eller Bingo.com, antingen automatiskt eller med mänskliga medel. Alla konversationer registreras och lagras under en rimlig period. I händelse av överträdelser eller misstänkt överträdelse av chattfunktionsreglerna, kommer moderatorn att varna Kontoinnehavaren. Om Kontoinnehavaren inte ändrar sitt uppförande, kan denne bli avstängd från chattrummet. En Kontoinnehavare kan också stängas av med omedelbar verkan utan föregående varning. I händelse av flera avstängningar från det chattrummet, kan spelleverantören, efter eget gottfinnande, besluta att stänga av Kontoinnehavaren från chattrummet på obestämd tid. All misstänkt chatt kommer att rapporteras till styrande Myndigheter.

8.5 Kontoinnehavaren måste respektera följande uppföranderegler:

 • a. Använd chattfunktionen i god tro;
 • b. Kränk inte eller försök kränka andra spelares integritet eller rättigheter;
 • c. Trakassera inte eller utsätt någon annan spelare för oro eller olägenheter;
 • d. Överför inte obscent eller stötande innehåll;
 • e. Stör inte dialogens normala flöde;
 • f. Använd inte oanständigt eller fräckt språk och gör inte vulgära eller hotfulla yttranden;
 • g. Skapa ett användarnamn med god smak – Bingo.com eller spelleverantören förbehåller sig rätten att ändra användarnamnet om denna regel inte respekteras;
 • h. Bråka inte med eller käbbla med de andra spelarna;
 • i. Meningsutbyten med de övriga spelarna får inte innehålla något olagligt innehåll, inklusive: (i) Pornografi eller sexuellt explicit innehåll; (ii) Hetsande till någon form av hat, i synnerhet baserat på ras, etnisk grupp, kön, religion eller sexualitet; (iii) Nedsättande ord om sjukdom eller funktionshinder; (iv) Främjande av, uppmuntran till eller underlättande av antisocialt beteende; (v) Diskriminering eller uppmuntran att diskriminera mot någon social grupp eller exploatering av grupper i samhället; (vi) Omotiverat våld eller främjande av, uppmuntran till eller underlättande av våld, terrorism eller andra aktiviteter som utgör ett hot mot rikets säkerhet; (vii) Främjande av, uppmuntran till eller underlättande av olaglig verksamhet; (viii) Vilseledande framställningar eller förtal; (ix) Främjande av tobak, alkohol och droger; (x) Främjande av tobaks- eller vapenindustrin; (xi) Allt innehåll som är potentiellt till förfång för Bingo.com.
 • j. Gör inte reklam för eller gynna webbplatser eller aktiviteter från tredje part, även forum;
 • k. Anta inte en falsk identitet;
 • l. Lämna inte ut eller fråga efter personliga uppgifter;
 • m. Respektera och var artig och vänlig mot alla deltagare liksom mot chattmoderatorerna;
 • n. Spamma inte chattfunktionerna;
 • o. Försök inte påverka de andra spelarnas handlingar och på så sätt resultatet av spelet via hot, trakasserier eller genom att visa styrkan i din hand i spelet;
 • p. Interagera med de övriga spelarna på det språk som används runt bordet. På delade nätverksbord är språket engelska.

8.6 Chattfunktionsreglerna är tillämpliga på chattfunktionerna i alla spel och Tjänster som tillhandahålls Kontoinnehavaren samt alla andra verktyg där Kontoinnehavaren kan interagera med andra användare på Webbplatsen. Chattfunktionsreglerna kan kompletteras av vissa villkor som bifogas spelen eller Tjänsterna eller ändras från tid till annan.

9 Kasino, Spel och Live-kasino

9.1 Spelleverantörer – Kasino, spel och Live-kasino tillhandahålls av följande spelleverantörer (“Spelleverantörerna”):

 • a. NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”), ett helägt dotterbolag till NETENT AB, registrerar på Malta under registreringsnummer C34838, med registrerat kontor på The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. NetEnt är ett börsnoterat företag listat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Kasinospelen som tillhandahålls av NetEnt anordnas och drivs av NetEnt på NetEnt plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/109/2004. 
 • b. Microgaming Europe Limited (“Microgaming”): Kasinospelen som tillhandahålls av Microgaming anordnas och drivs av Microgaming på Microgamings plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/139/2007. 
 • c. Stakelogic Malta Ltd (“Stakelogic”) ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C40785, och registrerat kontor på W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Stakelogic anordnas och drivs av Stakelogic på Stakelogic plattform, med tillstånd från Tillståndsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/322/2016. 
 • d. Gaming Technology Solutions Ltd (“GTS”) är ett företag registrerat i England, med kontor på 2nd Floor, Waterfront House, 1A Wherry Quay, Ipswich, IP4 1AS, och ägs av Playtech Limited. Kasinospelen som tillhandahålls av GTS anordnas och drivs av Bingo.com på Bingo.coms plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2C/106/2000 , förnyat av Tillsynsmyndigheten den 1 augusti 2018.
 • e. Play’n Go Malta Ltd ("Play'n Go") är ett företag registrerat på Malta, med registrerat kontor på “Vincenti Buildings”, 28/19 (Suite 1026) Strait Street, Valletta, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Play’n Go anordnas och drivs av Play’n Go på Play’n Gos plattform med tillstånd från MGA under dess licensnummer MGA/B2B/225/2012. 
 • f. Relax Gaming Limited (“Relax Gaming”), ett företag registrerat på Malta, med kontor på 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Relax Gaming anordnas och drivs på Relax Gaming-plattformen, tillstånd i Malta med licensnummer MGA/B2B/n246/2013, beviljat av Malta Gaming Authority.
 • g. AG Software Ltd ("AG Software"), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, registreringsnummer C41837, med registrerat kontor på 135 High Street, Sliema, SLM 1549, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av AG Software anordnas och drivs av AG Software på AG Software plattform, med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/352/2016 
 • h. NYX Interactive Malta Ltd (“NYX”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C51711, och registrerat kontor på Villa Seminia, 8 Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX 1011, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av NYX anordnas och drivs av NYX på NYX-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/112/2004 
 • i. IGT (Gibraltar) Limited (“IGT”), ett helägt dotterbolag till International Game Technology, är registrerar i Gibraltar under registreringsnummer 104586, med registrerat kontor på 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. IGT innehar en fjärrspellicens (#057), utfärdad av Gambling Division, Government of Gibraltar. International Game Technology är ett börsnoterat företag och är listat på New York-börsen (IGT).
 • j. Thunderkick Malta Limited (“Thunderkick”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C61908, och registrerat kontor på Level 5, The Mall Complex, Floriana FRN 1470, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Thunderkick anordnas och drivs av Thunderkick på Thunderkick-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/248/2013 
 • k. Yggdrasil Gaming Ltd ("Yggdrasil"), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C57683, och registrerat kontor på Regent House, Office 35, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Yggdrasil anordnas och drivs av Yggdrasil på Yggdrasil-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer 
 • l. Greentube Malta Ltd (“Greentube”) ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, med registreringsnummer C38281, och registrerat kontor på W Business Centre, Level 4, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta. Kasinospelen som tillhandahålls av Greentube anordnas och drivs av Greentube på Greentube-plattformen med tillstånd från MGA under licensnummer MGA/B2B/120/2006.

Alla insatser som görs på Kasinot läggs på NetEnt, Microgamings, Stakelogic, GTS, Play’n Gos, AG Software, NYX, Thunderkick, Relax Gaming, Greentube, eller Yggdrasil respektive servrar på Malta; eller IGT i Gibraltar, beroende på leverantören av spelet på vilket insatsen görs.

9.2 Live-kasino tillhandahålls Bingo.com av följande Spelleverantörer:

 • a. Evolution Gaming Malta Ltd (“Evolution Gaming”), ett företag som lyder under lagstiftningen på Malta, som har sina kontor på 1091 Portomaso, St Julians, STJ 4013 Malta. Live-kasinospelen som tillhandahålls av Evolution Gaming anordnas och drivs av Evolution Gaming under dess licens som beviljats av LGA med licensnummer. MGA/B2B/187/2010 Evolution Gaming live-kasinospel finns på Webbplatsen i “Live Casino Grande”.
 • b. NetEnt Malta Ltd (“NetEnt”) är ett helägt dotterbolag till NETENT AB, registrerat på Malta med registreringsnummer C34838, med registrerat kontor på The Marina Business Centre, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, Malta. NetEnt är ett börsnoterat företag listat på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap (NET-B). Live-kasinospelen som tillhandahålls av NetEnt anordnas och drivs av NetEnt på Net Entertainments plattform, med tillstånd från Tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/109/2004. NetEnt Live-kasinospel finns på Webbplatsen i “Live Casino Royale”.
 • c. Authentic Gaming Ltd (“Authentic Gaming”) är ett helägt dotterbolag till Authentic Gaming Ltd, registrerat på Malta med registreringsnummer C70582, med säte på The Plaza Commercial Centre, Level 8, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta. Live Casino-spelen som tillhandahålls av Authentic Gaming drivs av Authentic Gaming på Authentic Gamings plattform och står under tillsyn av tillsynsmyndigheten med licensnummer MGA/B2B/352/2016. 
 • Alla insatser som görs på Live-kasino läggs på Evolution Gamings eller NetEnt respektive servrar på Malta; beroende på leverantören av spelet på vilket insatsen görs.

Alla insatser som görs på Live-kasino läggs på Evolution Gamings eller NetEnt respektive servrar på Malta; beroende på leverantören av spelet på vilket insatsen görs.

9.3 Bingo.com är bemyndigad av Spelleverantörerna att representera, främja och marknadsföra tjänsterna som Kasino, Live-kasino och Spel tillhandahåller.

9.4 Bingo.com mottar, innehar och betalar medel avseende en Kontoinnehavare för transaktioner och uppgörelser med Kasino, Live-kasino och Spel.

9.5 Bingo.com ansvarar inte för någon tvist rörande Immateriella äganderättigheter som hör till Kasino, Spel och/eller Live-kasino.

9.6 Bingo.com accepterar och bekräftar ansvar för transaktioner genomförda till, från och/eller med Kasino, Live-kasino och Spel uteslutande för medel som mottagits, hållits och/eller betalats till och/eller från ett Spelkonto i samband med arrangemang med Spelleverantörerna.

9.7 Kasino och Spel kan spelas gratis eller mot betalning. Som följd därav förstår Kontoinnehavaren och bekräftar att inga köp krävs eller är nödvändiga för att spela Kasino- och Spelprodukter. För att kunna spela för pengar, måste en person registrera sig och bli en Kontoinnehavare.

9.8 Bingo.com och Spelleverantörernas anställda, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, agenter, återförsäljare och medlemmar av respektive nära familjer är inte behöriga att delta i Kasino, Live-kasino och Spel.

9.9 Specifika undantag för vissa länder: åtkomst till vissa spel kan vara begränsade i följande länder: Albanien, Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Belgien, Bulgarien, Burma, Kanada, Cape Verde-öarna, Kina, Cook Islands, Kroatien, Kuba, Cypern, Tyskland, Ghana, Gibraltar, Grekland, Guinea, Guinea-Bissau, Island, Indonesien, Israel, Elfenbenskusten, Japan, Laos, Liberia, Libyen, Litauen, Luxembourg, Macau, Makedonien, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Monaco, Marocko, Nauru, Nederländerna, Nederländska Antillerna, Nigeria, Niue, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sydafrika, Sydkorea, Somalia, Sudan, Schweiz, Taiwan, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan och Zimbabwe.

9.10 För fullständiga regler för Live-kasinospel, klicka här.

10 Poker

10.1 Bingo.com Poker är en nätpokertjänst som använder pokermjukvara från Relax Gaming Limited (“Relax Gaming”), varmed Kontoinnehavare kan spela poker mot varandra på Relax Poker-nätverket. Relax Gaming, ett företag registrerat på Malta, registreringsnummer C48994 med kontor på 6, The Firs, George Borg Olivier Street, Sliema SLM 1801, Malta.

10.2 Relax Poker-nätverket arrangeras och drivs av Relax Gaming under maltesisk licens med licensnummer MGA/CL4/917/2013.

10.3 Bingo.com har tillstånd av Relax Gaming att representera, främja och/eller marknadsföra Bingo.com Poker-tjänsterna.

10.4 Bingo.com accepterar och bekräftar ansvar för transaktioner genomförda till, från och/eller med Bingo.com Poker, exklusivt för medel som mottagits, hållits och/eller betalats till och/eller från ett Spelkonto i samband med arrangemang med Relax Gaming.

10.5 Specifika undantag för vissa länder: åtkomst till vissa spel kan vara begränsade i följande länder: Burma, Kuba, Libyen, Macau, Sydkorea, Sudan, Zimbabwe.

10.6 För fullständiga regler för Bingo.com pokerspel, klicka här.

11 Bingo och sidospel

11.1 Introduktion

11.1.1 Bingo.com Bingo är en online-baserad bingotjänst med bingomjukvara licensierad av Relax Gaming Ltd. Relax Gaming Ltd är reglerade och licensierad av Malta Gaming Authority under licensnummer MGA/CL4/1046/2014.

11.1.2 Bingo.com är bemyndigad av Relax Gaming Ltd att representera, främja och marknadsföra Bingo-tjänsterna.

11.1.3 Bingo.com är bemyndigad av Relax Gaming Ltd att ta emot, inneha och betala medel avseende en Kontoinnehavare för transaktioner och uppgörelser med Bingo.com Bingo.

11.1.4 Bingo.com accepterar och bekräftar ansvar för transaktioner genomförda till, från och/eller med Bingo.com Bingo, exklusivt för medel som mottagits, hållits och/eller betalats till och/eller från ett Spelkonto i samband med arrangemang med Bingo.com Bingo.

11.1.5 I händelse av icke överensstämmelse mellan resultatet som visas på Kontoinnehavarens Klientapplikation och Bingo-mjukvaran, ska resultatet som visas på Bingomjukvaran vara det officiella och rådande resultatet av Bingo-spelet.

11.2 Definitioner

11.2.1 Bingo-spel är alla enstaka och multipla deltagare i mönsterspel i Bingoklienten. Bingo" eller "Bingo-spelen" ska innebära det webbaserade Bingo-spel som tillhandahålls och drivs av Bingo.com.  “Bingo” ska inte innefatta Sidospel, som helt regleras av Regler och villkor och av Spelregler, som kan hittas på Webbplatsen.

11.2.2 "Minispel" är alla spel andra än Bingo som kan spelas med Bingo-klienten, såsom spelautomater, Blackjack och roulett.

11.3 Kvalificering

11.3.1 Bingo-spelen kan endast spelas mot betalning av en Kontoinnehavare.

11.3.2 Landsspecifika undantag: Kontoinnehavaren garanterar och utfäster alltid att han/hon inte är bosatt i Afghanistan, Australien, Danmark, Etiopien, Frankrike och andra franska territorier, Hongkong, Iran, Irak, Italien, Jordanien, Kuwait, Nordkorea, Pakistan, Spanien, Syrien, Turkiet, USA och andra amerikanska territorier eller Yemen.

11.4 Beskrivning av Bingo-spelet

11.4.1 Bingo.com förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, minska eller öka följande upprättande av Bingo-spelen, i synnerhet men inte begränsat till dess frekvens eller mängd:

 • a. Ett nytt Bingo-spel spelas varannan minut, eftersom flera rum har flera Bingo-spel;
 • b. En ny boll ropas upp ungefär var tredje sekund;
 • c. Köp av minst en biljett krävs i ett Bingo-spel. Högsta antal biljetter som kan köpas i ett Spel varierar från 6 till 120.

11.4.2 Bingo spelas i “autoplay” som standardläge, varigenom Kontoinnehavaren alltid underrättas om en vinnande Bingo-biljett. I händelse av att Kontoinnehavaren väljer att inaktivera “autoplay”-läge, kommer vinsterna automatiskt allokeras till dennes Spelkonto.

11.4.3 Kontoinnehavaren kan köpa ett antal kort till ett Bingo-spel som ska spelas en viss tid i framtiden via storköpsverktyget.

11.4.4 Köpet av Bingo-biljetter är slutgiltigt.

11.4.5 Om det är mer än en vinnande biljett, delas vinsten lika mellan vinnarna.

11.5 Regler för Bingokuponger

11.5.1 Bingokuponger är gratis och kan användas för att köpa Bingobiljetter och/eller spela minispel.  Kontoinnehavaren kan vinna Bingokuponger genom tävlingar publicerade på Webbplatsen.

11.5.2 Bingokuponger kan aldrig lösas in, vilket dock vinster från bingokuponger kan.

11.5.3 Kontoinnehavaren kan använda Bingokuponger för att köpa Bingobiljetter eller spela minispel.

11.5.4 Bingokupongen upphör om den inte används innan det satta utgångsdatumet.

För fullständiga regler för Bingospel, klicka här.

12 Krav och tvister

12.1 Krav avseende en transaktion i anslutning till ett Spelkonto ska ställas till Bingo.com inom sex månader efter att transaktionen, betalningen och/eller uppgörelsen ägde rum, eller skulle ha ägt rum; i annat fall förbehåller sig Bingo.com rätten att, efter eget gottfinnande, inte beakta kravet.

12.2 Om en Kontoinnehavare önskar inge ett klagomål, bör han/hon göra det genom Bingo.com Kundsupport genom att använda kontaktuppgifterna på sidan “Få hjälp” på Webbplatsen. Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en uppgörelse i godo inom en rimlig tid. En Kontoinnehavare har också rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden ("ARN") som kan kontaktas på http://www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. 

12.3 Bingo.com följer ARN:s rekommendationer. 

12.4 Alla juridiska krav eller tvister som uppstår under eller i samband med Avtalet ska avgöras i enlighet med Tillämplig lagstiftning på Platsen för Kontraktet. 

12.5 Tvister kan även hänvisas till EU:s onlineplattform för tvistelösning (Online Dispute Resolution, ODR) som kan hittas på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.

13 Ändringar

13.1 Betydande ändringar av Regler och villkor ska meddelas i förväg av Bingo.com till Kontoinnehavaren innan dessa träder ikraft.

Det här är version 2.8 av Bingo.coms Regler & Villkor, senast uppdaterad 12/12/2022.

18+ white
Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.
Ansvarsfullt spelande
spelinspektionen.svg
stodlinjen.svg
Säkerhet och tillförlitlighet
G4_new
ecogra
carbon-footprint white
protect integrity white
egba white
Säkra betalningsmetoder
SwishWhite
ApplePayWhite
visa-logo.svg
 VisaElectronWhite
mastercard
MaestroWhite
trustly-logo white
Copyright 2024, Bingo.com. Alla rättigheter reserverade.
Spela hos Bingo.com och njut av våra roliga spel. Spelare kommer från runt om i hela världen för vårt fantastiska utbud av bingospel, stora jackpottar och en fantastisk social miljö. Registrera dig idag och börja ditt bingoäventyr!
Denna hemsida drivs av Spooniker Ltd (organisationsnummer C 87460) som har sitt registrerat kontor på Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, Malta. Spooniker Ltd har licens för att tillhandhålla kommersiellt onlinespel under diarienummer 23Si1373. Licenserna är giltiga till 31 december 2028.
Spelinspektionen är både den ansvariga licens- och tillsynsmyndighet av alla former av kommersiellt onlinespel och vadhållning i Sverige. Mer information finns på www.spelinspektionen.se
För frågor till licenshavaren vänligen kontakta: Telefon: +46101388779 E-post: info@spoonikerltd.se Har du kontorelaterade frågor vänligen kontakta oss via vårt hjälpcenter.
Spel kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt.